25 กรกฎาคม 2562 จังหวัดตากพ้นวิกฤติภัยแล้งสั่งรับมือปีหน้า

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_448666/

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในจังหวัดตากว่าอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในจังหวัดตาก แบ่งเป็นสองฝั่ง โดยในส่วนของฝั่งตะวันออก คืออ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อมีน้ำกักเก็บอยู่ประมาณ 48 เปอร์เซ็นต์ และมีปริมาตรน้ำใช้การได้คิดเป็นร้อยละ 45  ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังไม่มีการปล่อยน้ำเนื่องจากอยู่ในช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่อง ในส่วนของทางฝั่งตะวันตกมีอ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง คืออ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดมีน้ำกักเก็บอยู่ประมาณร้อยละ 27 โดยมีการระบายน้ำให้พื้นที่การเกษตรที่ไม่ได้รับฝน ขณะที่อ่างเก็บน้ำห้วยลึกมีน้ำกักเก็บอยู่ประมาณร้อยละ 26 ได้มีการระบายน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยภาพรวมของทางจังหวัดตากได้พ้นวิกฤติภัยแล้งแล้ว และอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งภาพรวมปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ของชาวบ้านขณะนี้ส่วนใหญ่มีเพียงพอต่อการเกษตร แต่ยังมีในส่วนของนอกเขตชลประทานที่บางพื้นที่อยู่ในช่วงเวลาฝนทิ้งช่วง ได้ขอความร่วมมือเกษตรที่ไม่มีอ่างเก็บน้ำของตนเองให้งดเพาะปลูกในระยะดังกล่าวและรอให้ฝนตกตามฤดูกาลแล้วค่อยดำเนินการทำการเกษตรอีกครั้ง ขณะที่ในส่วนของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เขื่อนภูมิพลนั้นล่าสุดนี้มีปริมาณน้ำในอ่าง 4,546  ล้าน ลบ.ม. หรือ คิดเป็นร้อยละ 34 ของความจุอ่าง และมีปริมาตรน้ำใช้การได้ 746 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 8  ซึ่งทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้บินปฏิบัติการฝนหลวงไปเมื่อวันที่ 23 ก.ค. เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำ และทางเจ้าหน้าที่ได้มีการสังเกตสภาพอากาศเพื่อประเมินการขึ้นบินทำฝนหลวงตลอดเวลา เพื่อเติมน้ำเหนือเขื่อนภูมิพลซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำได้ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ทางกรมชลประทานตาก เตรียมตัวรับมือภัยแล้งปีหน้า หากภายใน 2-3 เดือนข้างหน้ามีฝนน้อย โดยให้ประสานงานกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากนำเครื่องสูบน้ำระยะไกลสูบน้ำจากแม่น้ำวังไปเก็บในหนองจระเข้ ตำบลยกกระบัตร เพื่อนำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าอีกด้วย